Eko-Aqua Invest Sp. z o.o. powstała w 1997 roku skupiając pracowników posiadających doświadczenie i dorobek naukowo-techniczny (zgłoszenia patentowe) w dziedzinie ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętej ochrony wód powierzchniowych.

Eko-Aqua Invest Sp. z o.o. jest firmą technologiczno - projektową zajmującą się rozwiązywaniem problemów gospodarki ściekowej oraz ochroną i rekultywacją wód powierzchniowych. Proponowane przez nas rozwiązania technologiczne z powodzeniem mogą konkurować z innymi tego rodzaju opracowaniami stosowanymi w kraju i zagranicą.

   Bezawaryjność, porównywalne koszty eksploatacji i jednoczesne wykorzystanie naturalnych procesów biologicznych (stworzenie warunków dla wydłużenia łańcuchów troficznych) oraz osiągnięcie bardzo wysokich efektów ekologicznych, stawia proponowane rozwiązanie w czołówce technologii obecnie stosowanych do unieszkodliwiania ścieków.

   Zrealizowane obiekty potwierdzają w pełni nowatorski charakter rozwiązań, wysoką efektywność oraz walory eksploatacyjne i architektoniczne.

Indywidualne podejście do każdego problemu związanego z unieszkodliwianiem ścieków zapewnia:

  • zastosowanie najnowocześniejszych urządzeń w zależności od wielkości obiektu, różnorodności warunków terenowych i technologicznych,
  • rozwiązanie architektoniczne wkomponowane w istniejącą infrastrukturę uwzględniające tradycje regionalne.

Opracowany przez specjalistów firmy, typoszereg trzystopniowych oczyszczalni ścieków został wyróżniony w konkursie Europrodukt 2004.

Oferta firmy obejmuje:

  • projektowanie
  • nadzór autorski
  • modernizację obiektów
  • rozruchy technologiczne
  • wysokosprawny system napowietrzania

Zespół projektowy: